SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

1. Cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất:

1.1 Sơ đồ tổ chức

1.2 Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty.
1. Ông: Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Vũ Đức Thịnh – Thành viên
3. Ông: Cao Hải Tháp – Thành viên
Ban Kiểm soát Công ty.
1. Bà Trần Thị Kim Oanh – Trưởng ban Kiểm soát
2. Ông Vũ Thái Dương – Thành viên
3. Ông Phạm Thị Thu Trang – Thành viên
Ban điều hành Công ty.
1. Ông Hoàng Nguyễn Linh Châu – Giám đốc Công ty
2. Ông Hoàng Duy Phi – Kế toán trưởng.

1.3  Danh sách cán bộ chủ chốt của Công ty:

Stt Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú
1 Hoàng Nguyễn Linh Châu Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQ, Giám đốc Công ty Thạc sĩ quản lý kinh tế
2. Hoàng Duy Phi Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế
3 Tô Kỳ Bắc Trưởng phòng
Tổ chức-hành chính
KS cơ khí
4 Võ Văn Lăng Trưởng phòng
Kế hoạch-kỹ thuật
KS cấp thoát nước
5 Nguyễn Văn Bốn Đội trưởng Đội xây lắp KS cơ khí

Comments

Comment