SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

1. Cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất:

1.1 Sơ đồ tổ chức

1.2 Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty.
1. Ông: Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Hoàng Nguyễn Linh Châu – Thành viên
3. Ông: Nguyễn Hữu Tới – Thành viên
Ban Kiểm soát Công ty.
1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban Kiểm soát
2. Ông Võ Văn Lăng – Thành viên
3. Ông Trần Thị Kim Oanh – Thành viên
Ban điều hành Công ty.
1. Ông Hoàng Nguyễn Linh Châu – Giám đốc Công ty
2. Ông Hoàng Duy Phi – Kế toán trưởng.

1.3  Danh sách cán bộ chủ chốt của Công ty:

Stt Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú
1 Hoàng Nguyễn Linh Châu Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQ, Giám đốc Công ty KS xây dựng
2. Hoàng Duy Phi Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế
3 Tô Kỳ Bắc Trưởng phòng
Tổ chức-hành chính
KS cơ khí
4 Võ Văn Lăng Trưởng phòng
Kế hoạch-kỹ thuật
KS cấp thoát nước
5 Nguyễn Văn Bốn Đội trưởng Đội xây lắp KS cơ khí

Comments

Comment